Steroidove svaly

Regulácia na úrovni bunky–metabolická regulácia. Ovplyvnenie aktivity enzýmov – katalytická aktivita (zmena koncentrácie substrátu, pH, aktivátory a inhibítory), množstvo enzýmu. Zmena aktivity enzýmu – alosterickou moduláciou (interakciou, enzým má katalytické miesto, kde sa viaže substrát a má aj alosterické miesto kde viažu špecifické aktivátory alebo inhibítory, napr. fosfofruktokináza aktivovaná ADP a NAD a inhibovaná ATP a NADH) a kovalentnou modifikáciou (odštiepenie časti molekuly enzýmu alebo naviazanie funkčnej skupiny na enzým, čo vyvolá jeho aktiváciu alebo inhibíciu, napr. pepsín).

Steroidove svaly

steroidove svaly

Media:

steroidove svalysteroidove svalysteroidove svaly

http://buy-steroids.org